16 maja 2024 r. o godz. 17:00 odbył się w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu wykład prof. Krzysztofa Stachewicza, pracownika naukowego WT UAM pt. Myśl filozoficzna ks. prof. Antoniego Siemianowskiego. Prelegent podzielił swoje wystąpienie na trzy części.

W pierwszej nakreślił krótki rys biograficzny ks. Siemianowskiego, w drugiej części dokonał syntetycznej charakterystyki jego myśli, a w trzeciej omówił dokonania gnieźnieńskiego filozofa w zakresie aksjologii i etyki. Ksiądz profesor Siemianowski – zdaniem prof. Stachewicza – był filozofem ciągle poszukującym, dla którego pytania były ważniejsze od odpowiedzi. Myśliciel ten interesował się przede wszystkim człowiekiem i ważnymi dlań sprawami. Wśród bogatego dorobku naukowego księdza w wykładzie zostały w szczególny sposób ukazane dwie książki: Zrozumieć miłość. Fenomenologia i metafizyka miłości oraz Śmierć i perspektywa nadziei. Miłość i śmierć – argumentował prelegent – to dwa najważniejsze problemy dla człowieka, a także dwa najważniejsze problemy antropologii. Stąd uzasadnienie zogniskowania uwagi na nich ze strony ks. Siemianowskiego. 

Następnie po wykładzie uczestnicy mogli zadawać prof. Stachewiczowi, ale też dzielić się swoim świadectwem o ks. Antonim Siemianowskim. Profesor odpowiadając na jedno z pytań mówił, że ks. Siemianowskiego łączyły bliskie relacje z Patronem miejsca kard. Józefem Glempem.

CZĘŚĆ I WYKŁADU
CZĘŚĆ II WYKŁADU