Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.instytutprymasa.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Weryfikacja nastąpiła na podstawie samooceny przez podmiot.

Treści niedostępne

 • część grafik posiada tekst – grafiki te są dostarczane od zewnętrznych podmiotów,
 • filmy wideo są dostarczane przez zewnętrzne podmioty i służą do promocji wydarzeń.


Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • większa czcionka
 • mniejsza czcionka,
 • ustawienie wysokiego kontrastu,
 • szarość,
 • wysoki kontrast,
 • negatyw,
 • jasne tło,
 • widoczne odnośniki,
 • pogrubiona czcionka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków odpowiada: Piotr Turowski
 • E-mail: p.turowski@kckino.pl
 • Telefon: 660 565 455

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek lub żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Instytut mieści się na 1 pietrze Teatru Miejskiego w Inowrocławiu.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą wjechać windą która znajduje się na parterze.

W teatrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Schody, oraz inne utrudnienia w poruszaniu się po Instytucie nie występują.